ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รี้ดดิ้งคลับ ปีที่ 19

ชื่อโรงเรียน   :
  [ให้พิมพ์คำว่า "โรงเรียน" นำหน้าด้วยค่ะ]
สังกัด *: เทศบาล    กทม.    สช.    สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา :
  อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ที่อยู่เลขที่ : หมู่ :
ซอย : ถนน :
แขวง/ตำบล *: เขต/อำเภอ *:
จังหวัด *: รหัสไปรษณีย์ *:
อีเมล์ *: โทรศัพท์ *:
โทรสาร : มือถือ :
  โรงเรียนเคยเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ (หรือชื่อเดิมคือโครงการเล่มโปรดบุ๊คคลับ) :
ไม่เคย      เคย โดยปีนี้เป็นปีที่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ/นามสกุล *: ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ *: มือถือ *:
อีเมล์ *:   


จำนวนผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

ระดับชั้น นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2 *
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 *
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 *
คุณครู/บุคลากร *
- รวม -ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของโครงการทุกประการ

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-662-3000 ต่อ 4449 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ
  • (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการประสานงานต่อไป)