นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 18 ประจำปี 2561
Nanmeebooksreadingclub Read & Share อ่านและบอกต่อ


**ในกรณีที่เคยสมัครปีที่ผ่านๆ มาให้เลือก "ค้นหาโรงเรียน" เพื่อความสะดวกในการเพิ่มข้อมูล
  ค้นหาโรงเรียน* ค้นหาโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน   :
  [ให้พิมพ์คำว่า "โรงเรียน" นำหน้าด้วยค่ะ]
สังกัด *: เทศบาล    กทม.    สช.    สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา :
  อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ที่อยู่เลขที่ : หมู่ :
ซอย : ถนน :
แขวง/ตำบล *: เขต/อำเภอ *:
จังหวัด *: รหัสไปรษณีย์ *:
อีเมล์ *: โทรศัพท์ *:
โทรสาร : มือถือ :
  โรงเรียนเคยเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ (หรือชื่อเดิมคือโครงการเล่มโปรดบุ๊คคลับ) :
ไม่เคย      เคย โดยปีนี้เป็นปีที่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ/นามสกุล *: ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ *: มือถือ *:
อีเมล์ *:   


จำนวนผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

ระดับชั้น นักเรียนของโรงเรียนทั้งหมด นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2 * *
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 * *
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 * *
คุณครู/บุคลากร * *
- รวม -

ใบสั่งซื้อสมุดบันทึกการอ่าน (กาเครื่องหมาย / ในช่องที่เลือก)
แบบที่ 1 สำหรับระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 2 ราคาเล่มละ 8.00 บาท
จำนวนสั่งซื้อ เล่ม    รวมเงิน บาท
แบบที่ 2 สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ราคาเล่มละ 8.00 บาท
จำนวนสั่งซื้อ เล่ม    รวมเงิน บาท
แบบที่ 3 สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ราคาเล่มละ 8.00 บาท
จำนวนสั่งซื้อ เล่ม    รวมเงิน บาท
ใช้สมุดบันทึกการอ่านของโรงเรียนเอง

วิธีการชำระเงิน (กาเครื่องหมาย / ในช่องที่เลือก)
เงินสด
ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.พระโขนง 10110 ในนามบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ส่งมายัง บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซ.สุขุมวิท31(สวัสดี)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โอนเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 003-1-17065-6
ชื่อบัญชี บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
  • แฟกซ์รายละเอียดการสั่งซื้อนี้พร้อมใบโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินมายัง หมายเลขโทรศัพท์
         0-2662-0919 หรือ
  • e -mail: nmbrc@nanmeebooks.com ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ


  • ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของโครงการทุกประการ

  • โรงเรียนส่งใบสมัครมาทางโทรสาร 0-2662-0919 หรือ
  • ทางไปรษณีย์ที่บริษัท (วงเล็บมุมซองว่า Nanmeebooks Reading Club) หรือ
  • ทางเว็บไซต์ www.nanmeebooksreadingclub.com ตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2561
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 0-2662-3000 ต่อ 4425,5226 คุณดามา,คุณชัญญา
  • (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการประสานงานต่อไป)