1. ประกวด: แฟ้มสะสมผลงาน “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน”

2. ประกวด: จัดมุมหนังสือ ”หนังสือน่าอ่าน สร้างจินตนาการ ด้วยชุดหนังสือ

   รางวัลแว่นแก้ว และชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

   สยามบรมราชกุมารี”

กิจกรรมที่ 1:

ประกวดแฟ้มสะสมผลงาน “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน”

ประเภทและระดับของการประกวด           ครูระดับประถมศึกษา           ครูระดับมัธยมศึกษา

กติกาและเกณฑ์การประกวด

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

1. องค์ประกอบที่ต้องมีในแฟ้ม

  • โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติ

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครูที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการอ่านโดยผู้บริหารโรงเรียน

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  • รายละเอียดขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานของโครงการ

2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครอบคลุมนักเรียนทุกระดับชั้น

  • กิจกรรมจัดขึ้นเฉพาะภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น

  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรม รายกิจกรรม โดยมีหัวข้อดังนี้

    - ชื่อกิจกรรม   - วัตถุประสงค์   - กลุ่มเป้าหมาย   - ผู้รับผิดชอบ

     - ผลที่เกิดกับผู้เรียนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

3. ใบสรุปปะหน้ากิจกรรม (จำเป็นต้องมี)

  • รายชื่อกิจกรรม    • กลุ่มเป้าหมาย    • ช่วงเวลาที่จัด/ระยะเวลาที่จัด

  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรม    • วัตถุประสงค์

1. การจัดแฟ้ม องค์ประกอบครบถ้วน 10 คะแนน

  • คำสั่งแต่งตั้ง

2. กิจกรรส่งเสริมการอ่าน 70 คะแนน

  • มีความคิดสร้างสรรค์    • กิจกรรมมีความหลากหลาย

  • กิจกรรมมีความน่าสนใจ    • ใบปะหน้ากิจกรรม

3. การประเมินผลเชิงคุณภาพและปริมาณ/ผลของการจัดกิจกรรม/

    รายกิจกรรม/ภาคผนวก/ภาพประกอบ 20 คะแนน

  • การประเมินผล เชิงคุณภาพและปริมาณ

 

 

**หากมีชิ้นงานที่ต้องการแสดงขอให้ถ่ายภาพประกอบ และแสดงไว้ที่แฟ้มผลงาน แทนการส่งชิ้นงานมา**

**กรณีมีเกียรติบัตรประกอบ ต้องเป็นเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ละดับเขตขึ้นไปเท่านั้น*

 

กิจกรรมที่ 2:

ประกวดจัดมุมหนังสือ “หนังสือน่าอ่าน สร้างจิตนาการ ด้วยชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว

และชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”

ประเภทและระดับของการประกวด           ครูระดับประถมศึกษา           ครูระดับมัธยมศึกษา

กติกาและเกณฑ์การประกวด

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

1. ประกวดเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน

2. สถานที่จัดมุมหนังสือในโรงเรียน ตามความเหมาะสม

3. หนังสือที่ใช้จัดมุมต้องเป็นชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว หรือชุดหนังสือพระราชนิพนธ์

    ในสมเด็จพระเทพฯ

4. บอกรายละเอียดของมุมหนังสือให้ชัดเจน เช่น ชื่อมุม/แนวคิดในการจัดมุม/กิจกรรมที่

    จัดสอดคล้องอย่างไรกับมุมหนังสือ

1. การจัดมุมหนังสือ 60 คะแนน

  • สถานที่จัดมุมหนังสือ    • ความสวยงาม/ความน่าสนใจของมุมหนังสือ

  • ชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว หรือหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ

  • ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดมุมหนังสือ    • การแนะนำมุมหนังสือ

  • แนวคิดในการจัดมุมหนังสือ    • การเลือกใช้วัสดุตกแต่ง (ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)

2. การจัดกิจกรรม 40 คะแนน

  • กิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน     • ความน่าสนใจของกิจกรรม

  • ความสม่ำเสมอของการจัดกิจกรรม    • กิจกรรมโดดเด่นและแปลกใหม่

    (กิจกรรมแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์หรือต่อยอดจากกิจกรรมเดิม)

 

รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม Premium ระดับประเทศ จำนวน 50 รางวัล

แบ่งเป็น

รางวัลระดับมัธยมศึกษา ระดับละ 25 รางวัล

รางวัลระดับประถมศึกษา จำนวน 25 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล

โรงเรียนได้รับ

  • ป้ายเกียรติคุณ “โรงเรียนชนะเลิศ ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม

    Premium ระดับประเทศ” พร้อมเกียรติบัตร

ครูได้รับ

  • เกียรติบัตร “ชนะเลิศ ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม Premium ระดับประเทศ

  • หนังสือมูลค่า 10,000 บาท

  • เข้าค่ายผู้นำการอ่าน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับละ 1 รางวัล

โรงเรียนได้รับ

  • ป้ายเกียรติคุณ “โรงเรียนรองชนะเลิศอันดับ 1 ส่งเสริมการอ่าน

    ยอดเยี่ยม Premium ระดับประเทศ” พร้อมเกียรติบัตร

ครูได้รับ

  • เกียรติบัตร “รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม Premium ระดับประเทศ”

  • หนังสือมูลค่า 5,000 บาท

  • เข้าค่ายผู้นำการอ่าน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับละ 1 รางวัล

โรงเรียนได้รับ

  • ป้ายเกียรติคุณ “โรงเรียนรองชนะเลิศ อันดับ 2 ส่งเสริมการอ่าน

    ยอดเยี่ยม Premium ระดับประเทศ” พร้อมเกียรติบัตร

ครูได้รับ

  • เกียรติบัตร “รองชนะเลิศ อันดับ 2 ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม Premium ระดับประเทศ”

  • หนังสือมูลค่า 3,000 บาท

  • เข้าค่ายผู้นำการอ่าน

 

รางวัลชมเชย ระดับละ 22 รางวัล

โรงเรียนได้รับ

  • ป้ายเกียรติคุณ “โรงเรียนรางวัลชมเชย ส่งเสริมการอ่าน

    Premium ระดับประเทศ”

ครูได้รับ

  • เกียรติบัตร “รางวัลชมเชย ครูส่งเสริมการอ่าน Premium ระดับประเทศ”

  • เข้าค่ายผู้นำการอ่าน

*หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกิจกรรม

*เกณท์ตัดสินให้รางวัล 100 คะแนน • ชนะเลิศ: 90 คะแนนขึ้นไป • รองชนะเลิศอันดับ 1: 80-89 คะแนน • รองชนะเลิศอันดับ 2: 70-79 คะแนน • ชมเชย: 60-69 คะแนน • เข้าร่วม: น้อยกว่า 50 คะแนน (ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม)

 

ผู้สนับสนุน

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110