โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
613548,5780
จังหวัด จำนวน
สุโขทัย5
ตราด4
น่าน4
ปัตตานี4
เพชรบุรี4
มหาสารคาม4
แม่ฮ่องสอน4
ร้อยเอ็ด4
ลพบุรี4
เลย4
สระแก้ว4
ชัยนาท3
นครนายก3
พะเยา3
เลือกหน้า  1  2  3  [4]  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 266,632
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6111,090
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6347,631
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน23,225
รวมทั้งหมด548,578

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 26,6661,545,118
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 66,170121,404
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 618,166401,282
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน1,60155,527
รวมทั้งหมด32,6032,123,331
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี