โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
621552,8830
จังหวัด จำนวน
ปทุมธานี7
แพร่7
สมุทรสงคราม7
สระบุรี7
อุดรธานี7
พิษณุโลก6
ศรีสะเกษ6
หนองคาย6
อุบลราชธานี6
จันทบุรี5
บุรีรัมย์5
พระนครศรีอยุธยา5
เพชรบูรณ์5
ลำปาง5
เลือกหน้า  1  2  [3]  4  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 267,142
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6112,446
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6349,980
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน23,315
รวมทั้งหมด552,883

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 211,7672,322,050
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 614,392449,543
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 648,9631,472,596
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน3,538132,416
รวมทั้งหมด78,6604,376,605
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี