โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
487498,2010
จังหวัด จำนวน
พะเยา5
เพชรบุรี5
แม่ฮ่องสอน5
สุพรรณบุรี5
กำแพงเพชร4
ขอนแก่น4
จันทบุรี4
ตราด4
เพชรบูรณ์4
พัทลุง4
ยะลา4
เลย4
สกลนคร4
สุโขทัย4
เลือกหน้า  1  2  [3]  4  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 270,238
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 697,859
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6316,352
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน13,752
รวมทั้งหมด498,201

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 200
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 600
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 600
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน00
รวมทั้งหมด00
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี