โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
550566,8340
จังหวัด จำนวน
ชัยภูมิ10
น่าน10
ปทุมธานี10
นนทบุรี9
พระนครศรีอยุธยา9
นครพนม8
ลำปาง8
สระบุรี8
กระบี่7
ชุมพร7
สมุทรสาคร7
ตาก6
นครราชสีมา6
ศรีสะเกษ6
เลือกหน้า  1  [2]  3  4  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 280,718
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6111,112
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6357,721
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน17,283
รวมทั้งหมด566,834

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2521,040
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 628121,529
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 699639,840
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน742,400
รวมทั้งหมด1,40364,809
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี