โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
5061,7140
จังหวัด จำนวน
ตราด1
ตาก1
นครพนม1
นครสวรรค์1
พะเยา1
เพชรบุรี1
พัทลุง1
ร้อยเอ็ด1
ราชบุรี1
ลพบุรี1
ลำปาง1
ลำพูน1
ศรีสะเกษ1
สกลนคร1
เลือกหน้า  1  [2]  3  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 23,410
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 64,200
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 652,260
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน1,844
รวมทั้งหมด61,714

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 200
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 600
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 600
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน00
รวมทั้งหมด00
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี