โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
279302,6100
จังหวัด จำนวน
สระบุรี6
สุราษฎร์ธานี6
น่าน5
พระนครศรีอยุธยา5
เพชรบุรี5
ลำปาง5
จันทบุรี4
ชุมพร4
ตาก4
นครราชสีมา4
นครศรีธรรมราช4
พะเยา4
แม่ฮ่องสอน4
ชัยนาท3
เลือกหน้า  1  [2]  3  4  5  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 241,254
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 655,492
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6197,941
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน7,923
รวมทั้งหมด302,610

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 200
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 600
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 600
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน00
รวมทั้งหมด00
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี