โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
413431,3470
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร62
เชียงใหม่27
ราชบุรี17
เชียงราย14
นครปฐม14
ชลบุรี12
ตรัง12
สงขลา12
นครศรีธรรมราช11
สุราษฎร์ธานี11
นครสวรรค์9
สมุทรปราการ9
กาญจนบุรี8
ฉะเชิงเทรา8
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 261,093
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 681,845
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6276,379
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน12,030
รวมทั้งหมด431,347

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 200
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 600
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 600
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน00
รวมทั้งหมด00
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี