โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
463474,0840
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร72
เชียงใหม่29
ราชบุรี19
เชียงราย16
นครปฐม15
สงขลา14
ชลบุรี13
ตรัง12
นครศรีธรรมราช12
สุราษฎร์ธานี12
กาญจนบุรี10
นครสวรรค์10
สมุทรปราการ10
ฉะเชิงเทรา9
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 267,063
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 693,407
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6300,456
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน13,158
รวมทั้งหมด474,084

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 200
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 600
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 600
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน00
รวมทั้งหมด00
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี