โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
549564,7340
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร88
เชียงใหม่32
ราชบุรี20
สงขลา18
นครปฐม17
เชียงราย16
ชลบุรี15
ตรัง15
นครศรีธรรมราช14
สมุทรปราการ14
สุราษฎร์ธานี14
นครสวรรค์12
กาญจนบุรี11
ฉะเชิงเทรา11
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 280,718
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6111,112
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6355,721
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน17,183
รวมทั้งหมด564,734

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 200
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 600
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 600
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน00
รวมทั้งหมด00
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี