โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
26,3430
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร1
สมุทรสาคร1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
เลือกหน้า  [1]  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 66,156
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน187
รวมทั้งหมด6,343

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 600
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน00
รวมทั้งหมด00
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี