โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
152158,6960
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร19
เชียงใหม่7
ราชบุรี7
สงขลา7
ฉะเชิงเทรา5
ชลบุรี5
เชียงราย5
สมุทรสาคร5
ตรัง4
นครปฐม4
สระบุรี4
สุราษฎร์ธานี4
ชัยนาท3
ชุมพร3
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 218,618
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 626,259
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6110,018
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน3,801
รวมทั้งหมด158,696

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 200
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 600
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 600
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน00
รวมทั้งหมด00
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี