หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมัครเข้าร่วมโครงการ สมุดบันทึก ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

นักเรียนต้องทำอะไร

ครูต้องทำอะไร

โรงเรียนต้องทำอะไร

นักเรียนที่เป็น Reading Ambassador ต้องทำหน้าที่ต่อไปนี้

1) อ่านหนังสือที่ชอบ (ยกเว้นหนังสือแบบเรียน)

2) บอกต่อโดย

 • บันทึกการอ่านหนังสือจากเล่มที่อ่าน

 • พูดหน้าเสาธง

3) Facebook ของ Nanmeebooksreadingclub

4) อาสาช่วยครูบรรณารักษ์ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

5) ช่วยออกแบบการทำหนังสือของนานมีบุ๊คส์

 (ทางโครงการจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป)

นักเรียนทั่วไป

1) อ่านหนังสือที่ชอบ (ยกเว้นหนังสือแบบเรียน)

2) บันทึกการอ่านหนังสือจากเล่มที่อ่าน โดยบันทึกว่าสิ่งที่อ่าน ช่วยพัฒนาเราด้านใดบ้าง จำนวนที่อ่านในแต่ละระดับ โดยมีระยะเวลาการอ่านตลอดปีการศึกษา ดังนี้

 • อนุบาล-ป.2 อ่านอย่างน้อย 20 เล่ม

 • ป.3-ป.6 อ่านอย่างน้อย 30 เล่ม

 • ม.1-ม.6 อ่านอย่างน้อย 40 เล่ม

1) ผลักดันให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ

2) กระตุ้นให้นักเรียนอ่านหนังสือ

3) จัดเวลาให้นักเรียนบอกต่อหน้าเสาธง

4) มอบหมายงานให้ Reading Ambassador

* กระบวนการนี้ขับเคลื่อนโดยครูบรรณารักษ์และ     Reading Ambassadors

• สมัครเข้าร่วมโครงการ

• อำนวยความสะดวกให้นักเรียน  และครูอ่านหนังสือ และทำงาน  ส่งเสริมการอ่าน

• พิจารณาและจัดหาหนังสือ เข้าห้องสมุดเพื่อใช้ประโยชน์  ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

สิ่งที่นานมีบุ๊คส์สนับสนุน

นักเรียน

ครู

โรงเรียน

นักเรียนที่เป็น Reading Ambassador จะได้รับ

• เข็มกลัด Reading Ambassador

  สำหรับนักเรียน 5 คน/โรงเรียน

• สิทธิ์ซื้อหนังสือราคาพิเศษ

• บัตรเชิญมาเที่ยวงานเปิดตัวหนังสือ และงานต่าง ๆ ที่นานมีบุ๊คส์จัดขึ้น เช่น   book event และ book club

1) ป้าย/โปสเตอร์ เพื่อแสดงว่าห้องสมุดของโรงเรียน  เข้าร่วมโครงการ

2) กล่องส่งเสริมการอ่าน สำหรับใช้ประกอบการจัด  กิจกรรมกับนักเรียน ประกอบด้วยสื่อต่างๆ เช่น ใบคั่น โปสเตอร์ หนังสือ ฯลฯ

3) อบรมฟรี 2 ครั้ง/ปี (เม.ย./ต.ค.)

4) สิทธิ์ซื้อหนังสือราคาพิเศษ

 

1) เครื่องมือส่งเสริมการอ่าน

2) สิทธิ์ซื้อสมุดบันทึกรัก การอ่านในราคาต้นทุน

3) สิทธิ์ซื้อหนังสือราคาพิเศษ

4) สิทธิ์ขอรับบริการจัดค่าย ราคาพิเศษ

5) มีผลงานในการประเมิน  โรงเรียน

 

การแข่งขัน

นักเรียน

ครู

1) ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “เกมและกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน” เพื่อเป็นสุดยอด Reading Ambassador

• ส่งผลงานเข้าประกวด พฤษภาคม-ธันวาคม 2560

• ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2561 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ)

 หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเกณฑ์จากคู่มือกิจกรรมการประกวด

1) ประกวดจัดมุมหนังสือ “สร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม”

2) ประกวดแฟ้มผลงาน “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน” เพื่อเป็นครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ

3) ส่งผลงานภายใน 30 ธันวาคม 2560

4) ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2561

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเกณฑ์จากคู่มือกิจกรรมการประกวด

รางวัล

นักเรียน

ครู

1) นักเรียนทุกคนที่อ่านหนังสือถึงเกณฑ์ได้รับ เกียรติบัตร

2) นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิป  วิดีโอสั้น “เกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่โดดเด่นในโรงเรียน” ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอด Reading Ambassador  (ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย)  ได้เข้าค่ายผู้นำการอ่าน ฟรีที่ Go Genius Learning Center (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

 หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเกณฑ์จากคู่มือกิจกรรมการประกวด

 

 

1) โรงเรียนที่ชนะการแข่งขันประกวดแฟ้มผลงาน 50 โรงเรียนได้รับป้ายประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน”

2) ครูที่รับผิดชอบโครงการทุกคนและโรงเรียนที่เข้าร่วม  โครงการทุกโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร

3) ครู/บรรณารักษ์ที่ดูแลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด Reading Ambassador ได้รับสิทธิ์ 1 คนต่อโรงเรียนเข้าค่ายผู้นำการอ่าน ฟรีที่ Go Genius Learning Center (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

 

 

1. รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

3. กิจกรรมประกวดสำหรับครู/บรรณารักษ์

 พฤษภาคม-ธันวาคม 2560

5. งานมอบรางวัล

 2 เมษายน 2561 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ)

2. กิจกรรมประกวดสำหรับนักเรียน

 พฤษภาคม-ธันวาคม 2560

6. เข้าค่ายผู้นำการอ่าน (ฟรี)

 เมษายน 2561

4. คัดเลือก/พิจารณา/ประกาศผลผลงาน(ครู/นักเรียน)

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

 • เปิดรับสมัครและรับผลงานการประกวดคลิปวิดีโอสั้น “เกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน”
 • รางวัลสำหรับครูและโรงเรียน “ครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ”
 • รางวัลสำหรับนักเรียน “สุดยอด Reading Ambassador”
 • ประกาศผลทางเว็บไซต์ มีนาคม 2561
 • มอบรางวัล “ครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ”
 • อบรมครู “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”
 • นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น “สุดยอด Reading Ambassador”    (ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย ได้เข้าค่ายผู้นำการอ่าน ฟรี   ที่ Go Genius Learning Center (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา
 • ครู/บรรณารักษ์ที่ดูแลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก   เป็นสุดยอด Reading Ambassador   ได้รับสิทธิ์ 1 คนต่อโรงเรียนไปเข้าค่ายผู้นำการอ่าน ฟรี   ที่ Go Genius Learning Center (เขาใหญ่)   จ.นครราชสีมา
 • เปิดรับสมัครและรับผลงานเข้าร่วมประกวดจัดมุมหนังสือ“สร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม”
 • เปิดรับสมัครและรับผลงานเข้าร่วมประกวดแฟ้มผลงาน “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน”
 • ครู/บรรณารักษ์ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมข้างต้น

ธันวาคม 2560 (วันหมดเขตรับผลงาน)

 • ครู/บรรณารักษ์ส่งแฟ้มผลงานการประกวดจัดมุมหนังสือ “สร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม”
 • ครู/บรรณารักษ์ส่งแฟ้มผลงานการประกวด “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน”
 • ครู/บรรณารักษ์ส่งผลงานนักเรียนประกวดคลิปวิดีโอสั้น “เกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน”
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ: คุณนิตยา ครุผาด   e-mail:nmbrc@nanmeebooks.com

โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4425,5226  www.nanmeebooksreadingclub.com

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com