คือโครงการที่ผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบที่เชื่อมโยง นักเรียน ครูบรรณารักษ์ และร้านหนังสือท้องถิ่น ให้ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกัน ตั้งแต่การคัดเลือกหนังสือ ซื้อหนังสือราคาพิเศษ ไปจนถึงกิจกรรมหลังการอ่าน เช่น บันทึก การอ่าน Read&Share อ่านแล้วบอกต่อ หรือประกวดจัดมุมหนังสือ ฯลฯ

*หมายเหตุ

• NANMEEBOOKS Reading Club มีสมาชิก 2 ระดับ (Standard และ Premium)

• ทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้เป็นสมาชิกระดับ Standard (เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือได้ตามเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรฟรี!)

• สามารถเลื่อนสู่ระดับ Premium ได้เมื่อทำกิจกรรมตามผังด้านบน แล้วได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จึงจะได้รับกล่องส่งเสริมการอ่าน และป้ายมุม Reading Club

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. บรรณารักษ์หรือครูที่รับผิดชอบด้านการอ่านในโรงเรียนทุกระดับชั้น ทุกสังกัด

2. นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกสังกัด (ในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ)

สมาชิก NANMEEBOOKS Reading Club มี 2 ระดับ (Standard และ Premium)

เมื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและทำกิจกรรมตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์และรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

Standard

Premium

สิ่งที่ครู

และโรงเรียน

จะได้รับ

รางวัลสำหรับ

ครูและโรงเรียน 

เมื่อเข้าร่วม

กิจกรรม

รางวัลสำหรับ

นักเรียน 

เมื่อเข้าร่วม

กิจกรรม

 

1. สิทธิ์เป็นสมาชิกต่อเนื่อง (สมัครเพียงครั้งเดียว)

2. สิทธิ์เข้าร่วมอบรมด้านส่งเสริมการอ่านฟรี 2 ครั้ง/ปี

3. สิทธิ์ดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ ใน www.nanmeebooksreadingclub.com เช่น 

   ไฟล์นิทรรศการในห้องสมุด ไฟล์ standee สำหรับตกแต่งห้องสมุด

    คลิปวิดีโอ 25 ไอดอลส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ

4. สิทธิ์ซื้อสมุดบันทึกรักการอ่านในราคาต้นทุน

5. สิทธิซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดในราคาพิเศษ

1. กล่องส่งเสริมการอ่าน สำหรับบรรณารักษ์ใช้ประกอบ

    การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น โปสเตอร์ ใบคั่น ฯลฯ

2. ป้ายมุม “Reading Club” ขนาด 30 x 50 cm

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกการอ่าน

- รับเกียรติบัตรครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อผ่านการคัดเลือก

1. ป้ายเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับ Premium

2. เข้าค่ายผู้นำรักการอ่าน (ครู/นักเรียน)

3. หนังสือเข้าห้องสมุดมูลค่า 10,000 บาท (ตามรายการที่จัดให้)

 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกการอ่าน

   - รับเกียรติบัตรเมื่ออ่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

   - รับคูปองส่วนลดพิเศษ เพื่อซื้อหนังสือ 
(คูปองอยู่ท้ายเล่มสมุดบันทึกรักการอ่าน และใช้ในร้านที่ร่วมโครงการ)

สิ่งที่จะได้รับเมื่อผ่านการคัดเลือก

1. เข้าค่ายผู้นำรักการอ่าน (นักเรียน/ครู)

2. ทุนการศึกษาเมื่อผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น

*หมายเหตุ

• สามารถเลื่อนสู่ระดับ Premium ได้เมื่อทำกิจกรรมตามผังด้านบน แล้วได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจึงจะได้รับกล่องส่งเสริมการอ่าน และป้ายมุม Reading Club

 

ผู้สนับสนุน

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110