หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมัครเข้าร่วมโครงการ สมุดบันทึก ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

ประเภทและระดับของการประกวด

1. ครูระดับประถมศึกษา

2. ครูระดับมัธยมศึกษา

 

(1) กติกาและเกณฑ์การประกวด

 (1.1) องค์ประกอบที่ต้องมีในแฟ้ม

 •   โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติ
 •   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครูจากทุกกลุ่มสาระโดยผู้บริหารโรงเรียน
 •   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
 •   รายละเอียดขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการ

 (1.2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครอบคลุมนักเรียนทุกระดับชั้น

 •   กิจกรรมจัดขึ้นเฉพาะภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น

 (1.3) ใบสรุปปะหน้ากิจกรรม (จำเป็นต้องมี)

 •   รายชื่อกิจกรรม
 •   กลุ่มเป้าหมาย
 •   ช่วงเวลาจัด/ระยะเวลาจัด
 •   ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
 •   วัตถุประสงค์

(2) เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

 (2.1) การจัดแฟ้ม องค์ประกอบครบถ้วน 10 คะแนน

 •   คำสั่งแต่งตั้ง

 (2.2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 70 คะแนน

 •   ความคิดสร้างสรรค์
 •   กิจกรรมหลากหลาย
 •   กิจกรรมน่าสนใจ
 •   ใบปะหน้ากิจกรรม

 (2.3) การประเมินผล/ผลของการจัดกิจกรรม/ภาคผนวก/

  ภาพประกอบ 20 คะแนน

 •   การประเมินผลเชิงคุณภาพและปริมาณ

**กรณีมีเกียรติบัตรประกอบต้องเป็นเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลตั้งแต่  ระดับเขตขึ้นไปเท่านั้น**

เมษายน-ธันวาคม 2560

(1) เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด

(2) ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้หลายช่องทาง ดังนี้

 • ทางอีเมล: คุณนิตยา ครุผาด nmbrc@nanmeebooks.com
 •  ทาง Line: aimchaim
 • ทางโทรสาร: 0-2662-0919
 • ทางไปรษณีย์: จ่าหน้าซองถึงคุณนิตยา ครุผาด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31(สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

พฤษภาคม-ธันวาคม 2560

ครู/บรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดภาคเรียนประจำปี 2560

ธันวาคม 2560

ครู/บรรณารักษ์ส่งแฟ้มผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

 • ปิดรับผลงาน ธันวาคม 2560
 • ส่งผลงานมาที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด   เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)    ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เมษายน 2561

มอบรางวัล 2 เมษายน 2561

รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ จำนวน 50 รางวัล

แบ่งเป็นรางวัลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับละ 25 รางวัล ดังนี้

• ยอดเยี่ยม      • ดีเด่น      • ดี

โรงเรียน: ได้รับป้ายประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน” พร้อมเกียรติบัตร

 

สมัครประกวดกิจกรรม Online Download ใบสมัคร

ประเภทและระดับของการประกวด

1. ครูระดับประถมศึกษา

2. ครูระดับมัธยมศึกษา

 

(1) กติกาและเกณฑ์การประกวด

 (1.1) องค์ประกอบที่ต้องมีในแฟ้ม

 •  สถานที่จัดมุมหนังสือจะเป็นที่ใดก็ได้ทั่วโรงเรียนตามความเหมาะสม
 •  หนังสือที่ใช้จัดมุมต้องเป็นหนังสือของนานมีบุ๊คส์
 •  จัดทำคลิปวิดีโอพร้อมเสียงบรรยายความยาวไม่เกิน 10 นาที
 •  เนื้อหาของคลิปวิดีโอต้องแนะนำมุมหนังสือและกิจกรรมที่ทำร่วมกับมุมหนังสือ
 •  มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ
 •  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
 •  บอกรายละเอียดของมุมหนังสือให้ชัดเจน เช่น ชื่อมุม แนวคิดในการจัดมุม กิจกรรมที่จัดสอดคล้องอย่างไรกับมุมหนังสือ
 •  แนบชื่อหนังสือที่ใช้จัดมุมหนังสือมาพร้อมกับ CD
 •  หรือ DVD ผลงาน

(2) เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

 (2.1) การจัดมุมหนังสือ 60 คะแนน

 •  ความสวยงาม/ความน่าสนใจของมุมหนังสือ
 •  หนังสือประเภทวรรณกรรม
 •  ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดมุมหนังสือ
 •  การแนะนำมุมหนังสือ
 •  แนวคิดในการจัดมุมหนังสือ
 •  การเลือกใช้วัสดุตกแต่ง (ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)

 (2.2) การจัดกิจกรรม 40 คะแนน

 •   กิจกรรมเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
 •   ความสม่ำเสมอของการจัดกิจกรรม
 •   กิจกรรมน่าสนใจ
 •   กิจกรรมโดดเด่นและแปลกใหม่

    (กิจกรรมแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์หรือต่อยอดจากกิจกรรมเดิม)

 

สิ่งจำเป็นที่ต้องพูดในคลิปวิดีโอ

 • ชื่อมุมหนังสือ
 • จุดที่จัดมุมหนังสือ
 • แนวคิดในการจัดมุมหนังสือ
 • กิจกรรมที่จัด
 • การคัดเลือกหนังสือมาจัดมุมหนังสือ

หมายเหตุ: รายชื่อหนังสือแสดงไว้ในผังวรรณกรรมเป็นรายชื่อที่ต้องนำมาใช้ประกวดจัดมุมหนังสือ

เมษายน-ธันวาคม 2560

(1) เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด

(2) ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้หลายช่องทาง ดังนี้

 • ทางอีเมล: คุณนิตยา ครุผาด nmbrc@nanmeebooks.com
 •  ทาง Line: aimchaim
 • ทางโทรสาร: 0-2662-0919
 • ทางไปรษณีย์: จ่าหน้าซองถึงคุณนิตยา ครุผาด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31(สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

พฤษภาคม-ธันวาคม 2560

(1) จัดมุมหนังสือและจัดบอร์ดนิทรรศการ “จัดมุมหนังสือน่าอ่าน–สร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม”

(2) ครู/บรรณารักษ์จัดมุมหนังสือและบอร์ดนิทรรศการ   ในห้องเรียน ในห้องสมุด หรือบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม

(3) ครู/บรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ ควบคู่  กับการจัดมุมหนังสือ เพื่อสร้างบรรยากาศการอ่านให้น่าสนใจมากขึ้นได้ตามความเหมาะสม

(4) หนังสือที่ใช้ประกวดจัดมุมหนังสือคือหนังสือในกลุ่ม   วรรณกรรมเยาวชน (หนังสือนวนิยายสำหรับเยาวชน)(ดูรายชื่อหนังสือในผังวรรณกรรม) หนังสือต้องหลากหลาย   และมีการหมุนเวียนหนังสือที่จัดแสดง

ธันวาคม 2560

ครู//บรรณารักษ์ส่งแฟ้มผลงานประกวดจัดมุมหนังสือน่าอ่าน “สร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม”

 • ปิดรับผลงาน ธันวาคม 2560
 • ส่งผลงานมาที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด   เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)    ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เมษายน 2561

มอบรางวัล 2 เมษายน 2561

รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ จำนวน 50 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล

 • ครูได้รับหนังสือมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล

 • ครูได้รับหนังสือมูลค่า 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล

 • ครูได้รับหนังสือมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ประเภทละ 2 รางวัล

 • ครูได้รับหนังสือมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สมัครประกวดกิจกรรม Online Download ใบสมัคร

ท่านสามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับครูและนักเรียนจากไฟล์ PDF ที่ดาวน์โหลดจากเว็บต์ไซต์ www.nanmeebooksreadingclub.com โดยท่านสามารถส่งใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF อัตโนมัติผ่านท่างระบบออนไลน์ได้โดยขั้นตอนดังนี้

 • ดาวน์โหลดใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วยการคลิกปุ่ม "Download ใบสมัคร"
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader  DC (ดาวน์โหลดได้จากปุ่มลิงค์ด้านล่าง)
 • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มส่งใบสมัคร (ดูขั้นตอนจากลิงค์นี้ "ดูตัวอย่างการกรอกใบสมัครแบบ PDF")

ดูตัวอย่างการกรอกใบสมัครแบบ PDF

 ดาวน์โหลดโปรแกรม

Adobe Acrobat Reader ได้ที่นี่

หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ: คุณนิตยา ครุผาด   e-mail:nmbrc@nanmeebooks.com

โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4425,5226  www.nanmeebooksreadingclub.com

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com