การสร้างวัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียน

เราเชื่อว่า...การอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้

1. ประกวด: แฟ้มสะสมผลงาน “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน”

2. ประกวด: จัดมุมหนังสือ ”หนังสือน่าอ่าน สร้างจินตนาการ ด้วยชุดหนังสือ

   รางวัลแว่นแก้ว และชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

   สยามบรมราชกุมารี”

1. ประกวดคลิปวีดิโอสั้นรีวิวหนังสือ “บอกต่อความรู้ ส่งต่อความประทับใจ

    ด้วยชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว” หรือ “ชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ใน

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี”

CHALLENGE

ในยุคที่คนอ่านหนังสือน้อยลงบทบาทของ
โรงเรียนในการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน
ควรเป็นอย่างไร

นานมีบุ๊คส์ขอเสนอ Library Solutions

3 ไอเดีย

 

ผู้สนับสนุน

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110